FLEET s.r.o.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě nacházejícím se na internetové adrese www.teatao.cz. Podmínky blíže upřesňují a vymezují práva a povinnosti mezi společností FLEET s.r.o., IČ: 271 59 515, DIČ: CZ27159515, sídlem Milešovská 1312/6, 130 00  Praha 3, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C. vložka100819 (dále jen „prodávající“) a kupujícím .

Všechny smluvní vztahy založené prostřednictvím www.teatao.cz jsou uzavřeny v souladu s právním řádem ČR a řídí se zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a je-li kupujícím spotřebitel, řídí se i zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) .

Závaznou objednávkou prostřednictvím www.teatao.cz kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že  s nimi souhlasí.

Dodací podmínky

Zboží je připraveno k osobnímu odběru, jakmile obdrží kupující potvrzení, že zboží je k osobnímu odběru připraveno. Zboží je obvykle připraveno k osobnímu odběru v den jeho objednání.

Zboží zasílané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb zasíláme poštou do sedmi pracovních dnů, pokud je na skladě. V opačném případě pak do 20 pracovních dnů. Lhůty pro odeslání zboží plynou od objednání zboží, ledaže je platební metodou bankovní převod; v takovém případě plynou lhůty od okamžiku zaplacení zboží. O zpoždění dodávky nebo vyprodání budete informováni. Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na Vaše vyžádání po úhradě dodatečných nákladů.

Odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím www.teatao.cz se spotřebitelem

Je-li stranou kupující spotřebitel, může do 14 dnů od smlouvy odstoupit a zboží vrátit, a to v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku.  V případě tohoto odstoupení od smlouvy Vám vrátíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na nejlevnější způsob dodání nabídnutý kupujícímu. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Podmínkou vrácení kupní ceny je vrácení zboží nebo prokázání jeho odeslání kupujícím prodávajícímu.

Spolu se zbožím prosím zašlete i dodací list a vyplněný list na vrácení, který je přiložen v balíku u dodaného zboží.

Při zasílání zpět volte prosím vhodný obal pro zboží, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě.

Reklamační řád

Dle § 2161 občanského zákoníku, odpovídá prodávající spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, je vhodné k účelu, pro který ji spotřebitel požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci. Dále prodávající odpovídá, že vedle ujednaných vlastností je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem, zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může spotřebitel rozumně očekávat, a odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající spotřebiteli poskytl před uzavřením smlouvy.

Spotřebitel může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí, ledaže vadu sám způsobil. Vytkl-li spotřebitel vadu zboží oprávněně, tato doba neběží po dobu, po kterou nemohl spotřebitel zboží užívat.  Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou spotřebitel nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Jestliže se projeví vada zboží, za kterou prodávající odpovídá, zašlete prosím výrobek spolu s dodacím listem nebo jiným dokumentem (případně jeho kopii) prokazujícím zakoupení zboží na www.teatao.cz na adresu FLEET s.r.o., Milešovská 1312/6, 130 00  Praha 3, a uveďte popis vad a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace (dodání nového zboží bez vady nebo oprava zboží, není-li zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný). Reklamaci můžete na této adrese uplatnit i osobně. Prodávající má právo na odmítnout odstranění vady, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu nebo může odstoupit od smlouvy, pokud prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2, občanského zákoníku, se vada projeví opakovaně, je vada podstatným porušením smlouvy, nebo je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. Právo odstoupit od smlouvy však spotřebitel nemá, je-li vada nevýznamná. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající mu vrátí kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal.

Spotřebiteli náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při oprávněném uplatnění práva z vadného plnění. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

O způsobu vyřízení reklamace informujeme spotřebitele nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Po marném uplynutí této lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

Záruku prodávající poskytuje pouze je-li to ujednáno nebo je-li takové právo stanoveno obecně závazným právním předpisem. Na žádost spotřebitele je v takovém případě prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list).

Reklamaci je možné uplatnit i osobně, a to na adrese:

FLEET s.r.o. (Čajový obchod Tea Tao),

Milešovská 6, Praha 3

v pracovní dny v době od 10,00 do 18,00 hodin.

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 44

110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

1.Osobní odběr (zdarma – platba pouze v hotovosti)

v  prodejně na adrese: Milešovská 6, Praha 3 v pracovní dny v době od 10,00 do 18,00 hodin.

2. Ceník dopravy

Bankovní převod:

  • Platba na účet číslo 2401462790/2010, jako variabilní symbol uvěďte číslo objednávky.
  • Klasický bankovní převod může prodloužit expedici objednávky o několik dní.

PPL:  do ruky: 100,-Kč   (převodem)             160,-Kč  (s dobírkou)

Zásilkovna:  na výdejní místo:       85,-Kč   (převodem)        135,-Kč   (s dobírkou)

3. nákup nad 2000,-Kč (s DPH) – doprava zdarma
nákup nad 3000,-Kč (s DPH) sleva – 5% a doprava zdarma

Bankovní spojení: 2401462790/2010 (Měna účtu:Kč)

Nákup s převodem do zahraničí:

poštovné dle tarifu České dopravní společnosti.
 
Zboží za platby účtujeme v CZK.
 
Balné je vždy zdarma.

 

Pro velkoobchod vystavíme po dohodě individuální ceník.